Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące w terminie od 31.03.2017 do 03.01.2021r.

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w Rejestrze Handlowym pod numerem 0000379996, z siedzibą w Białogardzie przy ul. Chocimskiej 13 (adres do korespondencji: ul. Lniana 13, 75-213 Koszalin), NIP 672-20-67-353 z kontrahentami zawierającymi tego typu umowy w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, z wyłączeniem konsumentów osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego, którzy to kontrahenci mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2  Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dostarczyć kopie dokumentów rejestrowych potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy, aby wykazać możliwość zawierania umów ze Spółką BerlinerLuft. Technik (wpis do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, zaświadczenie o numerze NIP i dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego Regon).

1.3. Do wszystkich  etapów czynności prawnych stanowiących  procedurę składania zamówień i ich realizacji znajdują zastosowanie wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe. Zamawiający uznaje Ogólne Warunki Handlowe za wiążące w momencie złożenia zamówienia.

1.4. Ewentualne Warunki Zakupów Zamawiającego sprzeczne z niniejszymi Warunkami Handlowymi nie stanowią integralnej części Umowy, także wówczas, gdy BerlinerLuft. Technik nie złoży wyraźnego oświadczenia o ich odrzuceniu.  

1.5. Wszelkie porozumienia pomiędzy spółką BerlinerLuft. Technik a Zamawiającym dotyczące realizacji zamówienia obowiązują wyłącznie wówczas, gdy zostaną zawarte
w formie pisemnej.

2. Zawarcie Umowy

2.1. Informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, składane podmiotom trzecim, niezależnie od ich formy, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba że Spółka BerlinerLuft. Technik wyraźnie oznaczy je jako wiążącą ofertę.

2.2.Zamówienie Zamawiającego wiąże go przez okres 3 tygodni od chwili jego złożenia.

2.3. Umowa dochodzi do skutku dopiero w momencie pisemnego potwierdzenia zamówienia przez spółkę BerlinerLuft. Technik w treści zgodnej z treścią potwierdzenia zamówienia.

3. Dokumentacja

3.1. BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (zwanych w dalszej części dokumentacją), w nieograniczonym zakresie. Udostępnienie dokumentacji osobom trzecim możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą spółki BerlinerLuft. Technik. W przypadku utraty przez zamówienie wiążącego charakteru, wszelką uzyskaną wcześniej dokumentację należy niezwłocznie zwrócić do spółki BerlinerLuft. Technik.
 
3.2. W ramach umownego korzystania z oprogramowania Zamawiającemu przysługuje niewyłączne prawo użytkowania standardowego oprogramowania na uzgodnionym sprzęcie. Zamawiający ma prawo wykonania kopii zabezpieczającej bez konieczności wyraźnych uzgodnień.

4. Terminy realizacji zamówienia

4.1. Wiążące terminy realizacji zamówienia wymagają dla swej ważności wyraźnego pisemnego porozumienia stron.  

4.2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia,  jednakże nie wcześniej niż w momencie dostarczenia przez Zamawiającego ewentualnie koniecznej dokumentacji, pozwoleń, zezwoleń oraz nie wcześniej niż w momencie wpływu uzgodnionej zaliczki.   

4.3. Termin realizacji zamówienia  uważa się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem zostanie zgłoszona gotowość wysyłki przedmiotu zamówienia lub przedmiot taki zostanie przez Spółkę BerlinerLuft. Technik wysłany. Termin realizacji zamówienia wydłuża się w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej zarówno bezpośrednio dotyczących Spółki BerlinerLuft. Technik jak i jej podwykonawców i dostawców. Termin realizacji zamówienia wydłuża się odpowiednio o czas trwania tego rodzaju zdarzeń.

4.4. Spółka BerlinerLuft. Technik ma prawo zażądać przed realizacją zamówienia albo dokonania wpłaty zaliczki albo złożenia zabezpieczenia.

5. Przejście ryzyka

5.1. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie opuszczenia zakładu Spółki BerlinerLuft. Technik przez przedmiot zamówienia w całości lub uzgodnionej części.
W przypadku obowiązkowych czynności odbiorczych, moment odbioru jest  decydujący dla przejścia ryzyka. W sytuacji, gdy wysyłka nie może zostać zrealizowana lub nie może zostać zrealizowana w terminie ze względu na okoliczności, za które Spółka BerlinerLuft. Technik nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki lub do przeprowadzenia czynności odbiorczych.

6. Ceny

6.1. Przedmiot zamówienia realizowany jest za uzgodnioną cenę, a jeśli cena taka nie została  uzgodniona, po cenach obowiązujących w dniu realizacji zamówienia wg cennika spółki BerlinerLuft. Technik.

6.2. Uzgodnione lub zawarte w cenniku spółki BerlinerLuft. Technik ceny podawane są w kwocie netto, loco fabryka, bez kosztów załadunku, opakowania, transportu, ubezpieczenia, dodatkowej dokumentacji, cła i podatku od towarów i usług. Powyższe koszty naliczane i wykazywane są odrębnie.

6.3. Uzgodnione ceny obowiązują wyłącznie dla danej Umowy.

6.4. BerlinerLuft. Technik zastrzega sobie prawo do korekty „Cennika” bez konieczności każdorazowego, uprzedniego informowania o tym fakcie Kupującego. Aktualny „Cennik” znajduje się na stronie: www.berlinerluft.pl. Zmiana cennika nie ma zastosowania do zamówień potwierdzonych już przez BerlinerLuft.Technik.

6.5. W przypadku realizacji instalacji i montażu przez BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. i w przypadku braku innych uzgodnień, Zamawiający, niezależnie od obowiązku zapłaty uzgodnionej ceny, będzie także zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych dodatkowych kosztów, takich jak  na przykład koszty podróży, transportu narzędzi itp.

6.6. BerlinerLuft. Technik zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przyjętej w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia w przypadku nagłego wzrostu cen stali/aluminium o więcej niż 10% w stosunku do ceny tych materiałów z dnia potwierdzenia transakcji.W takim przypadku cena przyjęta w zamówieniu zostanie podwyższona o tyle procent, o ile wzrosła cena takich materiałów. 

7. Warunki płatności. Zakaz potrącania należności

7.1. Faktury płatne są w terminie trzydziestu dni od daty wystawienia faktury, bez możliwości zastosowania skonta, o ile nie uzgodniono inaczej.  Zamawiający nie ma prawa dokonywać potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należności wynikających z faktury wystawionej przez Spółkę BerlinerLuft. Technik, chyba że wynikają one z prawomocnych orzeczeń sądowych.

7.2. Złożenie weksla, czeku lub cesja zobowiązań wynikających z roszczeń BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. o wynagrodzenie wymaga zgody BerlinerLuft. Technik i możliwa jest wyłącznie w celu wykonania zobowiązania. Opłaty oraz koszty, a także ryzyko terminowego przedłożenia i oprotestowania obciążają Zamawiającego.  

7.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności BerlinerLuft. Technik ma prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości wyższej o 8 punktów procentowych niż obowiązująca w dacie ich naliczenia stopa odsetek ustawowych z tego tytułu. Roszczenie o zapłatę odsetek umownych nie wyklucza możliwości wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

7.4. W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających 14 dni Spółka  BerlinerLuft. Technik ma prawo żądania zapłaty całości ceny od Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Zamawiającego, spółka BerlinerLuft. Technik ma prawo – niezależnie od innych przysługujących jej praw - do żądania zabezpieczeń lub zaliczek na poczet niezrealizowanych zamówień pod rygorem odstąpienia od umowy albo uchylenia się od jej zawarcia. W przypadkach określonych w niniejszym punkcie Berlinerluft. Technik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub uchylenia się od jej zawarcia poprzez złożenie Zamawiającemu na piśmie oświadczenia w tej mierze.

7.5. Zamawiającemu nie przysługuje prawo zatrzymania przedmiotu zamówienia nawet jeżeli wynika ono z innego stosunku prawnego.

8. Zastrzeżenie własności

8.1. Sprzedany towar pozostaje własnością spółki BerlinerLuft. Technik do momentu pełnej zapłaty należności wynikającej z wystawionej z tego tytułu faktury. Zamawiający ma obowiązek starannego obchodzenia się z przedmiotem umowy i zawarcia na własny koszt jego pełnego ubezpieczenia na wypadek pożaru, zalania i kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.  W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przeglądów, Zamawiający ma obowiązek terminowego przeprowadzenia tych prac na własny koszt.  

8.2. Do czasu uiszczania pełnej zapłaty Zamawiającemu przysługuje jedynie prawo korzystania z dostarczonego mu przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, bez prawa do udostępniania go osobom trzecim.  

8.3.  W przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia przedmiotu umowy, do czasu pełnej zapłaty jego ceny przez Zamawiającego, Spółka BerlinerLuft. Technik staje się z chwilą takiego przetworzenia, zmieszania lub połączenia współwłaścicielem tak powstałej rzeczy ruchomej w części odpowiadającej wartości przedmiotu sprzedaży , zachowując jednocześnie wszelkie niezbywalne prawa niemajątkowe i majątkowe związane z wytworzeniem tego przedmiotu.

8.4. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania spółki BerlinerLuft. Technik listem poleconym o zajęciu towarów i roszczeń spółki BerlinerLuft. Technik przez osoby trzecie. Koszty dochodzenia roszczeń wobec osób trzecich z tego tytułu obciążają Zamawiającego.
 
8.5. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o jakich mowa w pkt. 7.4 niniejszej umowy, przedmioty stanowiące zabezpieczenie roszczeń spółki BerlinerLuft. Technik, nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich i nie wolno dokonywać przeniesienia własności tych przedmiotów celem zabezpieczenia praw osób trzecich.

8.6. W przypadku, gdy wartość zabezpieczenia jest o ponad 20% wyższa niż roszczenia spółki BerlinerLuft. Technik, spółka zwolni na żądanie Zamawiającego część zabezpieczeń według własnego wyboru.

9. Gwarancja

9.1. Spółka BerlinerLuft. Technik udziela gwarancji co do jakości przedmiotu zamówienia
i zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie 12 miesięcy od wydania rzeczy Zamawiającemu.

9.2. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego pisemnego zgłoszenia wad fizycznych spółce BerlinerLuft. Technik pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

9.3. Zamawiający ma obowiązek umożliwić spółce BerlinerLuft. Technik wykonanie świadczenia gwarancyjnego (naprawa lub wymiana) w stosownym terminie.   

9.4. Prawo wyboru odnośnie usunięcia wady lub wymiany  przedmiotu zamówienia na nowy  przysługuje każdorazowo spółce BerlinerLuft. Technik. W przypadku nieskutecznego świadczenia, gwarancyjnego, Zamawiający ma prawo do obniżenia płatności lub też do odstąpienia od umowy. Powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania

9.5. Roszczenia gwarancyjne nie przysługują w przypadku nieznacznych uchybień jakościowych, nieznacznych ograniczeń w używalności, naturalnego zużycia lub szkód powstałych po przejściu ryzyka na Zamawiającego, szkód powstałych na skutek nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z towarem, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów pomocniczych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża montażowego lub też na skutek szczególnych zewnętrznych uwarunkowań nieprzewidzianych w umowie, a także w przypadku niereprodukowalnych błędów programowych. Roszczenia gwarancyjne  nie obejmują także skutków wynikających ze zmian lub prac naprawczych nieprawidłowo przeprowadzonych przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

9.6. Wyklucza się roszczenia Zamawiającego o zwrot nakładów niezbędnych dla realizacji świadczenia gwarancyjnego, w szczególności kosztów transportu, przejazdów, pracy, materiałów, o ile nakłady te nie są uzasadnione normalnym trybem realizacji gwarancji.

9.7. Wyklucza się dalsze roszczenia z tytułu wad,  w tym z tytułu rękojmi lub o charakterze odszkodowawczym, tak za działania Spółki BerlinerLuft. Technik  jak i osób trzecich, którymi Spółka posłużyła się podczas realizacji zamówienia.

9.8. Firma BerlinerLuft. Technik nie gwarantuje odporności zaproponowanych towarów na warunki zewnętrzne (śnieg, deszcz, wiatr itp.)


10. Roszczenia odszkodowawcze i odstąpienie od umowy

10.1. Jeśli zamówienie nie zostanie zrealizowane, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania, chyba że BerlinerLuft. Technik nie ponosi odpowiedzialności za brak  realizacji zamówienia. Roszczenie odszkodowawcze Zamawiającego ograniczone jest do 10% wartości tej części zamówienia, która ze względu na niemożność realizacji nie może być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Powyższe uregulowanie nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

10.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z przepisami ustawy  wyłącznie w przypadku ciężkiego   naruszenia  obowiązków umownych przez spółkę BerlinerLuft. Technik. Zamawiający ma obowiązek w stosownym terminie złożyć na żądanie BerlinerLuft. Technik oświadczenie, czy odstępuje od umowy w związku z naruszeniem obowiązków umownych czy też żąda realizacji zamówienia.

11. Inne

11.1. Umowa oraz stosunki prawne Stron podlegają prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym Ogólnymi Warunkami Handlowymi i umową stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

11.2. Nieważność poszczególnych postanowień Umowy lub niniejszych Warunków Handlowych lub luki w Umowie lub w niniejszych Warunkach Handlowych nie naruszają ważności pozostałych postanowień.

 

Stan na 31.03.2017